Regulamin sklepu internetowego "lingobordy.pl"

SPIS TREŚCI:
1. Definicje.
2. Kontakt.
3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu oraz produktów.
4. Ceny produktów.
5. Formy płatności.
6. Dostawa produktów.
7. Zasady składania zamówienia.
8. Odstąpienie od umowy.
9. Reklamacje.
10. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich.
11. Prawa autorskie.
12. Dane osobowe i pliki cookies.
13. Postanowienia końcowe.

§ 1 DEFINICJE

1. Sprzedawca – Sabina Decowska prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem ul. Piłsudskiego 1, 37-530 Sieniawa, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
2. Klient
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnej, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Kupujący – zarówno Klient, Konsument, jak i Klient-Konsument.
6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lingobordy.pl oraz na jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określający zasady korzystania ze Sklepu.
8. Produkt – każdy dostępny w Sklepie produkt – materiał w wersji elektronicznej niezapisany na żadnym nośniku materialnym lub dostęp do materiału w wersji elektronicznej niezapisanego na żadnym nośniku materialnym – będący przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
9. Operator płatności – system płatności CashBill dostarczany przez spółkę CashBill S.A., z siedzibą pod adresem ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801.
10. Zamówienieoświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, w tym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego treści.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności. 
12. Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 KONTAKT

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:
1. adres e-mail: kontakt@lingobordy.pl
2. formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ PRODUKTÓW

1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

1. urządzenia z dostępem do Internetu,
2. odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej,
3. odpowiednio skonfigurowane i aktywne konto poczty e-mail.

2. Do korzystania z Produktów zakupionych w Sklepie niezbędne jest posiadanie oprogramowania umożliwiającego otwarcie pobranych Produktów.
3. Sprzedawca ponadto podejmuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić Kupującemu bezpieczny dostęp do Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające modyfikację i dostęp do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej i bieżącej obsługi oraz konserwacji serwera a także oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Kupujący zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z udostępnionych funkcji Sklepu oraz Produktów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Kupujących.

§ 4 CENY PRODUKTÓW

1. Ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

Kupujący dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem:
1. płatności elektronicznych obsługiwanych przez zewnętrznego Operatora płatności.

§ 6 DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Produkty dostępne w Sklepie są dostarczane w formie elektronicznej.
2. Przy płatności online dostęp do wykupionego Produktu jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Produktem do pobrania lub danymi dostępu. Pobieranie Produktu i dostęp do Produktu jest nieaktywny do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego.
3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie.

§ 7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Każdy Produkt dostępny w Sklepie jest szczegółowo opisany. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.
2. Aby złożyć Zamówienie należy wykonać następujące czynności:

1. wybrać Produkt z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu – Kupujący może dokonać wyboru spośród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu),
2. dodać Produkt do koszyka klikając przycisk “Dodaj do koszyka”,
3. dodać kolejne Produkty (opcjonalnie),
4. przejść do koszyka,
5. wpisać kod zniżkowy (o ile Kupujący go posiada) i kliknąć przycisk “Zastosuj kupon”,
6. kliknąć w przycisk “Przejdź do płatności”,
7. uzupełnić Formularz zamówienia podając wymagane dane,
8. dokonać wyboru formy płatności,
9. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować Regulamin – akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia,
10. kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”,

3. Wypełnienie Formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także potwierdzeniem o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.
4. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty.
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez Kupującego procesu składania Zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu od Operatora płatności informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
6. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
7. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
9. W przypadku nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza zamówienia i /lub nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument lub Klient-Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:
1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od Umowy;
2. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać do Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu z zachowaniem 14-dniowego terminu na adres e-mail Sprzedawcy (kontakt@lingobordy.pl) lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

4. Konsument lub Klient-Konsument może w tym celu skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ W PRZYPADKU KONSUMENTA
Miejscowość i data: …
Imię i nazwisko: …
Email: …
Data zawarcia umowy: …
Nr zamówienia: …
Nr rachunku bankowego …
Ja/My(*) … niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów (*)…  / o świadczenie następującej usługi(*) … i proszę o zwrot następującej kwoty … zł (słownie … złotych).
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ W PRZYPADKU KLIENTA-KONSUMENTA
Miejscowość i data: …
Imię i nazwisko/Firma: …
Email: …
Data zawarcia umowy: …
Nr zamówienia: …
Nr rachunku bankowego …
Ja/My(*) … niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów (*)…  / o świadczenie następującej usługi(*) … i proszę o zwrot następującej kwoty … zł (słownie … złotych).

Jednocześnie oświadczam, że zakupiony/e Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR … Opis: …
PKD NR … Opis: …
PKD NR … Opis: …

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Konsumenta lub Klienta-Konsumenta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
2. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma ujawnioną wadę fizyczną (niezgodność z umową) lub prawną.
3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. dane identyfikujące Konsumenta lub Klienta-Konsumenta (imię i nazwisko, adres email),
2. nazwę zakupionego Produktu,
3. opis reklamacji (konkretne merytoryczne zarzuty)
4. datę ujawnienia się wady,
5. żądanie związane z reklamacją,
6. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (np. nr zamówienia, potwierdzenie płatności).

5. Klient może skorzystać z poniższego formularza reklamacji.
REKLAMACJA PRODUKTU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA
Miejscowość i data: …
Imię i nazwisko: …
Email: …
Data zawarcia umowy: …
Nr zamówienia: …
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w  dniu … Produkt … jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu … i polega na … .
Z uwagi na powyższe, żądam:
– wymiany towaru na nowy,
– nieodpłatnej naprawy towaru,
– obniżenia ceny towaru o kwotę … zł. (słownie: … złotych),
– (inne) …
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …
Posiadacz rachunku bankowego: …

REKLAMACJA PRODUKTU ZAKUPIONEGO PRZEZ KLIENTA-KONSUMENTA
Miejscowość i data: …
Imię i nazwisko: …
Email: …
Data zawarcia umowy: …
Nr zamówienia: …
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w  dniu … Produkt … jest wadliwy. Wada została stwierdzona w dniu … i polega na … .
Z uwagi na powyższe, żądam:
– wymiany towaru na nowy,
– nieodpłatnej naprawy towaru,
– obniżenia ceny towaru o kwotę … zł. (słownie: … złotych),
– (inne) …
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …
Posiadacz rachunku bankowego: …
Jednocześnie oświadczam, że zakupiony/e Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:
PKD NR … Opis: …
PKD NR … Opis: …
PKD NR … Opis: …

6. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do jej uzupełnienia.
7. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi do 14 dni od daty dostarczenia kompletnej reklamacji do Sprzedawcy poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
3. bezpłatne skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
4. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

3. Konsument może również szukać szczegółowych informacji w zakresie możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdującej się pod adresem http://www.uokik.gov.pl 

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

1. Treści cyfrowe dostępne w Sklepie są objęte ochroną prawa autorskiego i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
2. Zakup Produktu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
3. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania Produktów dostępnych w Sklepie, w tym: na innych stronach internetowych, udostępniania materiałów w serwisach internetowych służących wymianie plików, a także udostępniania ich osobom trzecim w formie odpłatnej.
4. Kupującemu nie wolno modyfikować Produktów. W szczególności zabrania się ingerowania w ich treść i zawartość, usuwania zabezpieczeń i oznaczeń na nie naniesionych oraz informacji o źródle ich pochodzenia.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://lingobordy.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim i w oparciu o prawo polskie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii.
3. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy, na podstronie “Regulamin”.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Data wprowadzenia regulaminu: 10.06.2021r.